Minska självmorden radikalt

Varje år tar cirka 1 500 personer i Sverige sitt liv. Det är ett självmord var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Cirka 15 000 personer om året gör självmordsförsök och cirka 150 000 har allvarliga självmordstankar.

Suicide Zero arbetar för att radikalt sänka den siffran. Det görs genom att minska tabun kring självmord och psykisk ohälsa, och att visa på nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv.

Om man jämför med ett annat område där det också finns en nollvision, trafiken, har stora ekonomiska resurser där bidragit till trafiksäkerhetsförbättringar och en kraftig minskning av antalet dödsfall. Motsvarande satsning har inte skett inom suicidprevention. Vi har i dag nära sex gånger fler självmord än döda i trafiken (1 478 jämfört med 263).

Sedan 1980 har antalet självmord i Sverige minskat med ungefär 25 procent. Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. Förekomsten av självmord bland unga har minskat från 23,1/100 000 år 1970 till 14,9/100 000 år 2016.

Cirka 70 procent av dem som tar sitt liv är män, men kvinnor utgör den största andelen som gör självmordsförsök. Inom HBTQ-gruppen är både självmordstankar, självmordsförsök och självmord vanligare än i befolkningen som helhet.

Det är betydligt fler äldre människor som tar sitt liv än yngre, samtidigt är självmord den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år och den näst vanligaste för kvinnor upp till 44 år. I åldern 15-29 år har dock självmorden ökat under de sista decennierna. Den åldersgrupp som har högst självmordsrisk är personer i åldern 50-54 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *