Våra köpvillkor består av tre delar; lotteriets villkor, villkor för personuppgifter samt allmänna villkor. Som kund godkänner du köpvillkoren i sin helhet samband med beställning av lott.

Kundtjänst tillhandahåller ytterligare information vid behov.

1.  Lotteriets villkor

Världens Chans är ett rikslotteri med tillstånd utfärdat av Spelinspektionen i Sverige (www.spelinspektionen.se).

Lotteriets tillståndshavare, och förmånstagare, är nio hjälporganisationer:

  1. Jontefonden
  2. Giving People
  3. New Hope
  4. Novahuset
  5. RAV
  6. Randiga Huset
  7. Spädbarnsfonden
  8. Suicide Zero
  9. Talita

1.1      Kundens ansvar:

För att kunna delta i Världens Chans måste du vara över 18 år och folkbokförd i Sverige. Det är ej tillåtet att registrera eller delta i lotteriet med någon annans eller felaktiga personuppgifter.

Du ansvarar själv för att säkerställa att korrekta kund- och kontaktuppgifter alltid finns registrerade hos Världens Chans, samt ta emot eventuella vinster. Du ansvarar också för säkerhet och åtkomst av obehöriga för eget e-post konto, mobil och fysisk brevlåda.

Du ansvarar för att erlägga betalning för beställd lott samt att följa dessa köpvillkor

1.2      Fakta om lotteriet

Lotteriet består av totalt 200.000 tillgängliga lotter, fördelat på två serier om 100.000 lotter per serie. Lotteriet säljer och marknadsför en serie i taget och enskilda lotter fördelas slumpmässigt från tillgänglig serie. Alla lotter i en serie deltar i varje dragningstillfälle.

Lotteriet erbjuds till försäljning under perioden 2018-12-27 till 2019-12-26 med månatliga utlottningar av dagsvinster under perioden 2019-04-01-2020-03-30. Sammanlagt utförs 365 dragningar och vinstvärde per dragning och dag är alltid totalt 50.000 kr.

Den av Spelinspektionen godkända vinstplanen samt övrig information presenteras på vår hemsida www.varldenschans.se.

Lotteriets vinstandel är 50 procent, vilket är maximalt enligt svensk lotterilagstiftning. Lotteriets överskott ( ca. 50% av alla lottinsatser) tillfaller oavkortat organisationerna som delar lika (1/9) på överskottet.

1.3      Så här fungerar lotteriet

Du registrerar dig och köper en lott på www.varldenschans.se eller övriga försäljningsplatser och erhåller ditt/dina lottnummer digitalt till den e-postadress du anger vid registrering.

Betald lott deltar i dagliga utlottningar med chans att vinna presentkort enligt gällande vinstplan och med möjlighet till vinstval. Vinnande lottnummer publiceras på vår hemsida och Världens Chans tillhandahåller vinstbevakning för din trygghet och underrättar vinnare personligen.

www.varldenschans.se  samt sociala medier presenterar vi aktuella vinster, vinstplan och vinnande lottnummer samt en dragningslista som sammanfattning av föregående månads resultat.

En betald lott i Världens Chans tillhör dig och gäller för angiven tidsperiod och ger dig rätt till daglig vinstchans. Deltagande kan inte ångras eller avslutas i förtid. När perioden är slut tar du själv aktiv ställning till om du vill vara med igen och erlägger i så fall en ny betalning.

Vi lottar inte ut kontantvinster och du som kund kan inte byta ett presentkort till kontanter.

1.4      Betalning

Varje lott kostar 1 krona per dag och säljs månadsvis för angivet antal kalendermånader. Du kan köpa flera lotter och därmed ha fler vinstchanser per dag. En administrativ avgift, vars storlek anges vid beställning, tillkommer.

Du betalar alltid i förskott för den period som erbjuds till försäljning. Betalningen måste vara oss tillhanda senast på angivet datum för att dina lottnummer skall ha vinstchans i våra dragningar. Deltagande i lotteriet på kredit eller med delbetalning är förbjudet.

En beställning av lott är bindande och om betalning uteblir kommer vi påminna dig om att betala. En beställning, som inte betalas räcker aldrig för att hävda deltagande eller vinst.

På vår handelsplats www.varldenschans.se framgår tillgängliga betalalternativ.

Om du betalar med faktura måste referensnummer alltid anges och betalning vara oss tillhanda senast på fakturans förfallodatum för att din lott skall ha rätt att delta i de utlottningar som anges i bekräftelsen. Vid försenad betalning informeras du och din lott flyttas till nästa möjliga startmånad och eventuell mellanskillnad hanteras i form av återbetalning eller så kan du ha pengarna tillgodo hos Världens Chans.

1.5      Vinster

Vid vinst har kund rätt att göra ett vinstval, dvs byte av presentkort till annan leverantör. Sådant byte skall ske inom sju (7) dagar från att e-post med  möjliga vinstval skickats till dig. Görs inget vinstval kommer du få den vinst som är förutbestämd för dagen. Vi erbjuder ingen ånger- eller bytesrätt.

Såväl digitala som fysiska presentkort levereras inom 60 dagar efter din vinstdag till din hemadress eller till din e-post. Det är kundens ansvar att ta emot vinsterna, samt följa punkt 1.1 i dessa köpvillkor

När vinsten är utbetald och utskickad i form av ett presentkort från Världens Chans har kunden erhållit sin vinst och Världens Chans ansvar upphör. Världens Chans tar inte ansvar för eventuell konkurs av presentkortsleverantörer eller presentkortleverantörens kvalitet av produkter och tjänster. Eventuella synpunkter på leverantörens produkt eller kvalitet skall ställas direkt till leverantören av presentkortet.

1.6      Övriga villkor:

Världens Chans reserverar sig för skriv/publikationsfel i samband med all kommunikation om vinster. Den officiella dragningslistan har alltid företräde och den kontrolleras av Spelinspektionen.

Vinster är fria från svensk inkomstskatt. Världens Chans frånsäger sig allt ansvar för eventuellt andra eller framtida skatter för vinnaren med anledning av vinst.

Obetald lott har ej rätt att vinna. Vid händelse att obetalt lottnummer skulle dras som vinnare tillfaller vinsterna Världens Chans.

Om befogad misstanke föreligger om att fusk förekommit eller brottslig handling har begåtts som har samband våra tjänster, eller att kund i allvarlig bemärkelse har brutit mot våra villkor förbehåller sig Världens Chans rätten att under tiden för utredningen (i) spärra ännu ej utbetald vinst och (ii) spärra kund från fortsatt deltagande i lotteriet tills sådan utredning är klar. Kund har inte rätt till ersättning för förlust eller skada, direkt som indirekt, till följd av att Världens Chans spärrar eller återtar vinst enligt denna punkt.

Om Kunden inte har fått sin vinst eller om Kunden av annan anledning önskar göra en anmärkning (reklamation) ska Kunden kontakta Världens Chans enligt uppgifter på hemsida. Reklamation ska inkomma till kundservice så snart som möjligt, dock senast tre månader efter det att den lotterimånad som reklamationen avser har avslutats.

 

2      Villkor för personuppgifter

Vi värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Världens Chans uppfyller gällande lagstiftning om personuppgifter och är personuppgiftsansvarig.

Genom att godkänna köpvillkoren ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter för det syfte som anges nedan. Du godkänner även att dina personuppgifter kan raderas tidigast sex månader efter avslutat lotteriår enligt Spelinspektionens tillståndsdatum för att Världens Chans skall ha möjlighet att fullgöra sina förpliktelser.

2.1      Syfte

Syfte för behandling av personuppgifter är att Världens Chans skall kunna uppfylla sina åtaganden mot dig som kund, lagstadgade åtaganden i lotterilagen och enligt bokföringslagen, marknadsföring och kommunikation, kontakta dig personligen samt ge dig bra kundservice. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna utföra kund- och marknadsanalyser.

Vid köptillfället kommer vi att samla in de personuppgifter som du själv anger. Vi lagrar också det sätt som du kom in till oss, till exempel via en specifik kampanj, specifik organisations hemsida eller sociala medier. I vårt löpande kundåtagande kommer vi fortsatt lagra den information som du delger oss såsom kontaktuppgifter, vinster, vinstval, din dialog med oss/kundtjänst.

Världens Chans förbehåller sig rätten att hämta och verifiera dina personuppgifter mot de som är registrerade för att upprätthålla god registervård och säkerställa att du uppfyller kundens ansvar.

Som kund kan du när som helst kontakta oss för mer information. Vår strikta riktlinje är att alltid vid hantering av personuppgifter hålla hög säkerhet och sekretess.

2.2      Samtycke

Genom att du som kund deltar i Världens Chans ger du din tillåtelse och ditt samtycke till att vi registrerar och lagrar dina uppgifter för angivna ändamål. Som rättslig grund kommer Världens Chans att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse och samtycke.

Ditt samtycke och lagring av personuppgifter gäller tillsvidare och minst för hela den period du har aktiva lott(er), är kund hos oss, och därpå sex följande månader för att Världens Chans ska kunna slutredovisa lotteriet på ett korrekt sätt inför myndigheter. Personuppgifter kan ej raderas under denna period och eventuellt återkallande av samtycke gäller tidigast från det datum lotteriet är slutredovisat. Samtycke är ett krav för att delta i lotteriet.

Världens Chans sparar dina uppgifter i kommunikations och marknadsföringssyfte i upp till 3 år efter avslutat kundförhållande, dvs lottens sista giltighetsdag.

Viss information kan behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

2.3      Dina rättigheter som kund hos Världens Chans

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Världens Chans kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice.

Skulle du av någon anledning tycka att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta Världens Chans eller datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

En gång per år kan du utan kostnad erhålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade, genom att skriftligt begära ett sådant utdrag från Världens Chans (enligt kontaktuppgifter på www.varldenschans.se).

2.4      Information som kan lämnas ut

Världens Chans kan dela med oss av information och data till andra företag som är leverantörer till oss och som vi samarbetar med för att vi ska kunna utföra våra tjänster. I sådant fall är Världens Chans personuppgiftsansvarig.

2.5      Cookies

Vid besök på vår hemsida, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att samla statistik om våra användare i aggregerad form och för att förbättra din användarupplevelse. Det kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Genom cookies, lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks samt teknisk information om din enhet.

3      Allmänna villkor

3.1      Giltighet

Våra köpvillkor gäller så länge som vi har dina uppgifter registrerade hos oss. Världens Chans förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg i dessa köpvillkor under perioden samt i sådana fall informera kunden om sådan förändring.

3.2      Samarbetspartners och ansvar

På vår hemsida finns till och från länkar till såväl samarbetspartners, hjälporganisationer, samt tredje parts webbplatser. Dessa länkar är enbart för informationssyfte. Världens Chans saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser och kan därför inte hållas ansvarig för dess innehåll. Världens Chans kan på samma grunder, avsaknad av kontroll, inte på något sätt ställas till svars för varken vinstleverantörernas verksamhet, hjälporganisationernas verksamhet eller någon annan samarbetsparts verksamhet, ej heller ansvara för skador eller förluster som kan uppstå vid användning av våra samarbetspartners tjänster, exempelvis presentkort, eller vid användning av länkar från vår webbplats.

3.3      Externa parter som du kan kontakta

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar dina intressen som kund och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Världens Chans står under Spelinspektionens tillsyn och kontroll och har beviljat tillstånd för att bedriva lotteri. (www.Spelinspektionen.se)

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. (datainspektionen@datainspektionen.se)

Skulle du inte vara nöjd med Världens Chans hantering av ett klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). (www.arn.se)